Application Integration

Application Integration

WS-Federation metadata
https://rnauthentication.bccnp.ca/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml

WS-Federation
https://rnauthentication.bccnp.ca/issue/wsfed

WS-Federation HRD
https://rnauthentication.bccnp.ca/issue/hrd

WS-Trust metadata
https://rnauthentication.bccnp.ca/issue/mex

WS-Trust mixed mode security (user name)
https://rnauthentication.bccnp.ca/issue/wstrust/mixed/username

WS-Trust mixed mode security (client certificate)
https://rnauthentication.bccnp.ca/issue/wstrust/mixed/certificate

OAuth2 Authorize
https://rnauthentication.bccnp.ca/issue/oauth2/authorize

OAuth2 Callback
https://rnauthentication.bccnp.ca/issue/oauth2/callback

OAuth2 Token
https://rnauthentication.bccnp.ca/issue/oauth2/token

Simple HTTP
https://rnauthentication.bccnp.ca/issue/simple